Menu

Vitale Zorgverleners

Een preventief onderwijsprogramma voor een gezonde loopbaan in de zorg

Werkpakket: Zelf Vitaal

Door de dubbele vergrijzing in Nederland is er een toenemende vraag aan gezondheidszorg terwijl het tekort aan zorgpersoneel oploopt. Behoud van verpleegkundigen (in opleiding) is om die reden urgenter dan ooit. Helaas is de uitval onder studenten en startende verpleegkundigen een groot probleem. Dit wordt mede veroorzaakt door gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van een veeleisend beroep. Belangrijk is om studenten al tijdens de opleiding te leren hoe zij zelf en de organisaties waar ze stage lopen, zorg kunnen dragen voor hun eigen vitaliteit (energie/fitheid, weerbaarheid/veerkracht en motivatie).

Binnen het SPRiNG-Living Lab worden diverse projecten, programma’s, interventies en modules ontwikkeld die bijdragen aan de vitale beroepsbevolking van morgen. Binnen het project Vitale Zorgverleners wordt  ontwerpgericht met studenten en docenten een onderwijsprogramma, ondersteund met een monitoring-feedback-support applicatie ontwikkeld dat ingebed kan worden in het verpleegkunde-onderwijs.

Doel

Dit project heeft als doel een monitor-feedback-supportprogramma te ontwikkelen met onderwijs waarin studenten leren om bewust worden van hun vitaliteit in het beroep, om daar met het werk zelf regie in te nemen en/of welke ondersteuning er is om vitaal te blijven. Met de ondersteunende applicatie die we ontwikkelen kunnen verpleegkundestudenten inzicht krijgen in hun vitaliteit, persoonlijke feedback ontvangen en zonodig worden doorverwezen naar ondersteuning. De data uit de applicatie kan op geaggregeerd niveau inzicht geven in de vitaliteit van de verschillende cohorten studenten per leerjaar waarmee ook het onderwijs kan worden geëvalueerd.

Opzet

Voor dit onderzoek zetten we een combinatie van ontwerpgerichte onderzoeksmethodieken in. Samen met gebruikers en experts bouwen we in meerdere iteraties het programma op.

Verbinding met het onderwijs 

Het ontwerpen van een monitor-feedback-supportprogramma met en voor studenten die een zorgopleiding volgen, is de eerste innovatie die we willen bereiken. Eenmaal gediplomeerd zullen deze verpleegkundestudenten zich meer bewust zijn van risicovolle arbeidsomstandigheden en weten welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden om hun vitaliteit te behouden of te verbeteren waarmee uitval van startende verpleegkundigen mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast beogen we een landelijk netwerk op te bouwen voor het vitaal opleiden van verpleegkundigen.

(Beoogde) resultaten 

Het uiteindelijke resultaat is een monitor-feedback-supportprogramma (werktitel: Nursing Life Monitor) die is geïmplementeerd in het onderwijs om studenten te ondersteunen in hun vitaliteit. Op deze wijze zijn zij beter voorbereid op hun toekomstige loopbaan, zich meer bewust van risicovolle arbeidsomstandigheden en beter in staat om preventieve maatregelen te nemen ter bevordering van hun beroepsvitaliteit.

Financiering en looptijd

Dit project loopt van 2023-2026 en wordt gefinancierd door NRO met een Comenius Leadershipbeurs

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Codarts, NHL-Stenden Hogeschool, UMCG, Hanzehogeschool Groningen en Gilde. In dit project wordt samengewerkt met docenten en studenten van bovengenoemde hogescholen en de zorginstellingen in desbetreffende regio’s.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload